Leefomgeving

We wonen in de groene long tussen Groningen en Assen, een gebied waar mensen graag naar toe trekken. Die kwaliteit koesteren we, we houden het gebied open en aangenaam, met ruimte voor welkome gasten. Ook al is er veel vraag, de gemeente houdt de regie op het aanbod. Dat betekent bijvoorbeeld dat we niet laten bouwen in de open ruimte.

De gemeente Tynaarlo levert naar vermogen een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, ze ondersteunt initiatieven voor groene energie, en geeft zelf het goede voorbeeld. Voor de ChristenUnie is de omschakeling naar energiezuinige machines en gebouwbeheer geen kostenpost maar een investering in een gezonde toekomst.

De invoering van de Omgevingswet en omgevingsvisie is een grote operatie die veel deskundigheid gaat vergen de komende jaren. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water om zo al deze aspecten in hun onderlinge samenhang te beoordelen. Daarmee vormt de wet de basis voor een verantwoord beheer van de fysieke leefomgeving.

Met de Omgevingswet moeten procedures eenvoudiger of in elk geval overzichtelijker worden voor de burger, maar ook moeten gemeenten meer speelruimte krijgen om de regels toe te spitsen op de eigen situatie. De gemeente moet wel de regie houden op de ontwikkelingen om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaren. De ChristenUnie wil daarbij goed letten op de belangen van mensen die niet zo mondig zijn. De gemeente stelt een potje beschikbaar om inwoners met goede ideeën te adviseren bij de uitvoering, dit als opstapje naar een eigen budget voor dorpskernen. Zo geven we handen en voeten aan de mooie woorden over burgerparticipatie.

***

We laten een paar van die ontwikkelingen de revue passeren: