Ons verkiezingsprogramma

De komende jaren staan we voor belangrijke opgaves. De gemeente Tynaarlo moet inspelen op de woonbehoefte en stappen zetten in de inrichting van de dorpen.  De coronacrisis heeft ons er sterk bij bepaald dat het naar elkaar omzien en het elkaar kunnen ontmoeten van wezenlijk belang is. Het energievraagstuk speelt ook voor de inwoners van Tynaarlo. Verder zullen door de afnemende  financiële middelen keuzes gevraagd worden van de gemeente, om zowel het sociale gezicht te behouden als ook het voorzieningenniveau overeind te houden.

In ons  verkiezingsprogramma 2022-2026 geven we aan wat de ChristenUnie Tynaarlo belangrijk vindt en wat onze visie is op de diverse opgaves. De komende raadsperiode zetten we ons in voor een gemeente die:

  • Sociaal en gastvrij is                            
  • Ruimte biedt voor wonen en werken 
  • Zorg heeft voor natuur en milieu       
  • De financiën op orde heeft                  

 Bij de uitvoering gaan we uit van onze christelijk-sociale principes:

  • Ieder mens is een beeld van God en moet de mogelijkheid krijgen om zijn en haar talenten te ontplooien. We nemen elkaar daarin mee en zien naar elkaar om als het iemand tegenzit.
  • We gaan zorgvuldig om met de aarde en economie, als rentmeester, zodat ook komende generaties een gezonde leefomgeving hebben.
  • We zijn een betrouwbare partner in bestuur en gaan uit van de democratisch vastgestelde wetten en kaders.

We weten dat het niet vanzelf zal gaan en vragen onze Schepper om inzicht om het goede te kunnen doen voor al onze inwoners. Micha 6:8 is daarvoor de sleutel: Hij heeft je verteld wat goed is en vraagt alleen dit: wees eerlijk, rechtvaardig en trouw.